adw. Magdalena Zoryło-Kopeć

W ramach pomocy prawnej osobom fizycznym, Kancelaria oferuje bieżące doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych na życzenie Klienta, oraz prowadzenie indywidualnych spraw wraz z reprezentacją Klienta przed sądami i innymi organami. Wszelkie warunki współpracy z Klientami uzgadniane są indywidualnie.

Zawód adwokata :


"1. Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. 1a. (utracił moc) 1b. Adwokat ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis adwokata, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) adwokat stwierdza to w poświadczeniu. 2. Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym. 3. Przez jednostkę organizacyjną rozumie się organ państwowy lub samorządowy, osobę prawną, organizację społeczną lub polityczną oraz inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej." art. 4 ustawy z dnia z dnia 26 maja 1982 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 124) - Prawo o adwokaturze

Praktyczne wskazówki przed wizytą w Kancelarii:

  • zalecane jest uprzednie telefoniczne umówienie terminu spotkania celem uniknięcia oczekiwania na konsultację
  • przed spotkaniem należy przygotować wszelkie dokumenty związane z przedmiotem sprawy (odpis wyroku, akty notarialne, akty oskarzenia, postanowienia, etc.) celem przedstawienia ich na pierwszej konsultacji, co przyspieszy procedure świadczonej pomocy
  • Kancelaria udziela porad prawnych i wszelkich innych usług odpłatnie, zatem należy liczyć się z koniecznością uiszczenia wynagrodzenia, uzgadnianego indywidualnie z Klientem

Działalność pro bono:

  • Adwokatura powołana jest w celu świadczenia pomocy prawnej oraz kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.
  • Niejednokrotnie zdarza się, że pomocy prawnej potrzebują osoby ubogie, które nie są w stanie- ze względu na swą sytuację osobistą bądź materialną- skorzystać odpłatnie z profesjonalnej pomocy prawnej.
  • Kancelaria prowadzi działalność o charakterze nieodpłatnym lub za symboliczną zapłatą w wypadkach szczególnie uzasadnionych, biorąc pod uwagę sytuację finansową i osobistą Klienta. Taka ocena dokonywana jest indywidualnie i nie stanowi oferty skierowanej do niezindywidualizowanego kręgu osób. Taka pomoc może być również świadczona ze względu na doniosłe znaczenie w społeczeństwie działalności potencjalnego Klienta.
  • Kancelaria zajmuje się również pogłębianiem świadomości prawnej społeczeństwa poprzez zaangażowanie w różnego rodzaju inicjatywy, których założeniem jest kształtowanie w społeczeństwie znajomości praw.

Wynagrodzenie:

Koszt porady prawnej - od 100 zł do 300 zł (netto) - w zależności od trudności sprawy oraz zaangażowania czasowego
Koszt prowadzenia sprawy indywidualnej - jest uzależniony od charakteru i rodzaju sprawy, jak również od wartości przedmiotu sporu, nakładu pracy adwokata oraz prognozowanego czasu jej trwania.
Koszt stałej obsługi prawnej przedsiębiorców - jest ustalany indywidualnie z Klientem, w zależności od rodzaju spraw wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ilości tych spraw oraz rozmiaru przedsiębiorstwa
Kancelaria jest płatnikiem podatku od towarów i usług, zatem ceny usług uwzględniają podatek VAT.

Godziny urzędowania Kancelarii:od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 (z wyjątkiem obecności poza Kancelarią w związku z czynnościami zawodowymi). Terminy spotkań oraz terminy poza godzinami pracy Kancelarii uzgadniane są wyłącznie telefonicznie (w godzinach pracy Kancelarii).

Lokalizacja


ul. Jana Sobieskiego 2/3

65-071 Zielona Góra

tel. kom: 502 259 582

e-mail: adwokat.zorylokopec@op.pl

NIP: 929-17- 67-483

REGON: 080481856

Rachunek bankowy: Santander Bank Polska

Nr rachunku: 90 1090 2532 0000 0001 1505 9299